Kamery on-line
NET arena

Kamery on-line

Tato služba je především určena městům a státním institucím, které řeší přenos obrazu z kamerových systémů do centrálních monitorovacích center.

 

Výhody služby:

    • Mobilita
    • Velmi nízké náklady na provoz služby
    • Výborná dostupnost
    • Možnost integrace do služby centrální konektivita
    • Sdílení obrazu jiným subjektům

 

Mobilita

Služba je speciálně přizpůsobena pro přemisťování kamerových systémů. To je zajištěno především díky přenosu výstupních dat bezdrátovou technologií. Kamery a bezdrátová zařízení mají společný prvek. V obou případech tato zařízení požadují umístění na vysokých místech na budovách. To vyžaduje v případě použití jiných technologií přenosu vysoké pořizovací náklady a nutnost propojení těchto zařízení s přízemím objektu. U námi nabízeného řešení není nic takového nutné. Obě zařízení pracují nezávisle na přízemí objektu naprosto spolehlivě. Není tudíž nutné nákladně budovat vnitřní infrastrukturu.

Velmi nízké náklady na provoz služby

Použitá bezdrátová technologie má nízkou energetickou náročnost. Při přemístění dojde k přesunu celku a ne jen části. V praxi to znamená velice nízké náklady na instalaci a následné přemístění. Zároveň nedochází k vnitřním stavebním úpravám a při následném přemístění nejsou zmařeny vložené investice do infrastruktury objektu.

Výborná dostupnost

Naše společnost ve Vaší lokalitě má, nebo neustále buduje soustavu vysílačů tak, aby bylo dosaženo 99% pokrytí lokality. Vaše kamerové systémy se budou připojovat k této soustavě vysílačů. Tím je zajištěna výborná dostupnost a mobilita této služby. V případě individuálních požadavků na připojení vzdálených lokalit je možné použít bezdrátové technologie s dosahem až 10 Km. Tento způsob se především využívá při monitorování objektů památek a odlehlých průmyslových budov. V oblastech s vysokou kriminalitou je zároveň výhodou nízký stupeň vandalismu.

Možnost integrace do služby centrální konektivita

V tomto případě je skutečně nabízená služba jedinečná. V nočních hodinách je provoz minimální. V tomto čase může být z lokálního zařízení, které zaznamenává časové sekvence monitorovaného okolí, nebo objektu zasílána data ve velkém objemu do centrálního archivu. Díky tomuto řešení je datový provoz ve dne plně využíván na činnosti související s provozem podniku, nebo instituce.  Zároveň je to z ekonomického hlediska nejefektivnější využívání zakoupené konektivity.

Sdílení obrazu jiným subjektům

Především malé obce nemají vlastní policii ani potřebný personál na zajištění ostrahy, nebo monitorování ohrožených lokalit a objektů. Způsobené škody přitom výrazně zasahují do rozpočtů okresů, nebo krajů jako celku. Hlavní filosofií sdílení je možnost hradit náklady na provoz kamerového systému z vlastního rozpočtu a umožnit centrální organizaci města, nebo okresu vzdálené monitorování. Jako příklad lze uvést obec, která si hradí náklady na provoz kamerového systému, který monitoruje významnou kulturní památku. Zároveň dá příkaz ke sdílení pro Městskou policii.

ztext8

tarif 8

Komunikační technologie budoucnosti